All posts tagged ‘دوسالانه ونیز ۲۰۱۵

دوسالانه‌ی ونیز: روایت دعوت عجیب میزبان بی‌شرم

Blog 2015-03-08

اسفندماه ۱۳۹۳ در حال آماده کردن متن زیر برای انتشار بودم که فهرست هنرمندان شرکت‌کننده در دوسالانه‌ی ونیز به‌طور رسمی منتشر شد و در نهایت ناباوری نام خودم را در فهرست هنرمندان غرفه‌ی جمهوری اسلامی ایران دیدم. زهی وقاحت و بی‌شرمی! نمی‌فهمم چگونه دست‌اندرکاران این نمایشگاه به خود اجازه داده‌اند نام مرا در فهرست هنرمندان […]