All posts tagged ‘دگراندیشی

بنیاد دانشگاهی دکتر محمد مصدق، مراسم نامگذاری تالار مصدق

Blog 2013-10-05

دانشگاه شیکاگو، پنجم اکتبر ۲۰۱۳ نهایت قدردانی خود را از این نامگذاری خجسته ابراز می‌کنم، به عنوان فرزند دو پیرو راه مصدق، داریوش و پروانه فروهر، که جان خویش را نثار مبارزه برای استقرار آزادی و حاکمیت ملی در ایران کردند. می‌دانم اگر پدرومادرم بودند چه شادی شیرین و چه رضایت عمیقی در این مناسبت احساس […]